Saturday, June 02, 2007

2_1_29 కందము కిరణ్ - వసంత

కందము

ధీరుఁడు ధర్మాధర్మవి
శారదుఁడు బహుశ్రుతుండు సమచిత్తుఁడు వా
ణీరమణీశ్రితవదనస
రోరుహుఁ డనఁ జనునె నీ పురోహితుఁ డధిపా.

(నీ పురోహితుడు ధర్మం తెలిసినవాడేనా?)

No comments: