Wednesday, July 04, 2007

2_1_39 కందము వోలం - వసంత

కందము

కులపుత్త్రు లైన సద్భృ
త్యులకును సత్కార మర్థితోఁ జేయుదె వా
రలు నీ ప్రస్తవమున ని
మ్ములఁ గృతము దలంచి ప్రాణములు విడుతు రనిన్.

(భృత్యులను సత్కరిస్తే వారు నీకోసం ప్రాణమిస్తారు.)

No comments: