Wednesday, July 04, 2007

2_1_40 కందము వోలం - వసంత

కందము

అనఘా నీ ప్రస్తవమున
నని నీల్గిన వీరభటుల యనుపోష్యుల నె
ల్లను బ్రోతె భుజనాచ్ఛా
దనముల వారలకు నెమ్మి దఱుఁగక యుండన్.

(నీ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు లోటు లేకుండా చూసుకొంటున్నావు కదా!)

No comments: