Wednesday, May 30, 2007

2_1_7 వచనము కిరణ్ - వసంత

వచనము

ఇమ్మనుజేంద్రుఁ డింద్ర దనుజేంద్రులకంటె మహావిలాస సౌ
ఖ్యమ్ములఁ బెద్ద యిద్ధరణిఁ గావున నీతని పేర్మికిం దగన్
నెమ్మి నొనర్చెదన్ సభ మణిప్రభ నొప్పఁగ దేవతా విమా
నమ్ములు నిట్టివే యని జనమ్ములు దానిన మెచ్చి చూడఁగన్.

(ఈ ధర్మరాజు వైభవంలో ఇంద్రుడి కంటే, రాక్షసుల రాజు కంటే గొప్పవాడు. ఆయనకు తగిన సభను నిర్మిస్తాను.)

No comments: