Tuesday, May 30, 2006

1_6_60 సీసము + తేటగీతి పవన్ - వసంత

సీసము

శూరులజన్మంబు సురలజన్మంబును
        నేఱులజన్మంబు నెఱుఁగ నగునె
మొగిని దధీచియెమ్మునఁ బుట్టదయ్యెనే
        వాసవాయుధ మైన వజ్ర మదియు
గాంగేయుఁ డన మఱి కార్తికేయుం డన
        నాగ్నేయుఁ డన రౌద్రుఁ డనగ శరవ
ణోద్భవుం డన గుహుం డుద్భవిల్లఁడె శర
        స్తంబజన్ముఁడు గాఁడె ధర్మవిదుఁడు

తేటగీతి

గృపుఁడు ఘటసంభవుఁడు గాఁడె కీర్తిపరుఁడు
వరుఁడు ద్రోణుండు విప్రులవలనఁ బుట్ట
రైరె సత్క్షత్రియుల్ ఘను లవనిఁ గావఁ
గడఁగి మీ జన్మములు నిట్ల కావె వినఁగ.

(శూరుల పుట్టుక, దేవతల పుట్టుక, నదుల పుట్టుక తెలుసుకోవటం సాధ్యమేనా? వజ్రాయుధం పుట్టుక, కుమారస్వామి పుట్టుక, కృపద్రోణుల పుట్టుకలు, ఆఖరికి మీ పుట్టుకలు ఎలాంటివి?)

No comments: