Tuesday, October 24, 2006

1_7_184 చంపకమాల ప్రకాష్ - వసంత

చంపకమాల

ఫలపవనాంబుభోజన శుభవ్రతవృత్తులఁ జేసి చూడ దు
ర్బలతను లయ్యు బ్రాహ్మణు లపారతపోబలసంపదన్ మహా
బలయుతు లట్టి వారలకు భవ్యుల కెందు నసాధ్య మెద్దియుం
గలదె చరాచరాఖిలజగంబులఁ బెద్దల కారె సద్ద్విజుల్.

(తపోబలసంపద చేత మహాబలవంతులైన విప్రులకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు కదా.)

No comments: