Wednesday, October 25, 2006

1_7_188 వచనము ప్రకాష్ - వసంత

వచనము

అ య్యవసరంబున ధర్మనందనుండు నకులసహదేవానుగమ్యమానుం డయి నిజనివాసంబునకుం జనియె నిట ధృష్టద్యుమ్న సహితుం డయి యజ్ఞసేనుండు మహాసేనతో నర్జునునకు సహాయుండుగా నరిగె నంత.

(అప్పుడు ధర్మరాజు నకులసహదేవులు వెంటరాగా ఇంటికి వెళ్లాడు. ద్రుపదుడు ధృష్టద్యుమ్నుడితో అర్జునుడికి సహాయుడిగా వెళ్లాడు.)

No comments: