Thursday, July 06, 2006

1_6_121 తేటగీతి పవన్ - వసంత

తేటగీతి

వీరు లని పాండుసుతులకు వెఱతు నేను
వెఱచుటకుఁ దోడుగా నిప్డు విభుఁడ వీవు
పాండవజ్యేష్ఠునకుఁ బ్రీతిఁ బరమయౌవ
రాజ్య మిచ్చితి కురువృద్ధరాజులొద్ద.

(పాండవులు వీరులని నేను భయపడుతున్నాను. అందుకు తగ్గట్లే నువ్వు ధర్మరాజును యువరాజును చేశావు.)

No comments: