Sunday, July 16, 2006

1_6_127 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

మఱియు వానికంటె గుణంబుల మిక్కిలి యయి జనంబులకు ననురక్తు లై పరగుచున్న పాండురాజు కుమారుల నెవ్విధంబునఁ బాపనేర్తు నని దుఃఖించిన ధృతరాష్ట్రునకు దుర్యోధనుం డి ట్లనియె.

(ఆ పాండురాజు కంటే అధికులైన పాండవులను ఎలా తొలగించగలను? - అని ధృతరాష్ట్రుడు బాధపడగా దుర్యోధనుడు ఇలా అన్నాడు.)

No comments: