Saturday, July 22, 2006

1_6_139 తరలము పవన్ - వసంత

తరలము

అలఘుతేజుల వారణావతమన్పురంబునఁ బాండవే
యులఁ బ్రియంబున నుండఁబంచె గుణోన్నతుండు కురుప్రభుం
డలయ కిప్పుడ నీవు మున్ చని యందు వారికి నుండఁగా
నిలయముల్ రచియింపు నీదగునేర్పుఁ జూతము చెచ్చెరన్.


(నువ్వు పాండవులకు వారణావతంలో ఇళ్లు నిర్మించు.)

No comments: