Sunday, July 16, 2006

1_6_128 సీసము + ఆటవెలది పవన్ - వసంత

సీసము

పైతృకం బగు లక్ష్మి పాండుభూపతి మున్ను
తాల్చుటఁజేసి తత్తనయుఁ డైన
ధర్మజుఁ డిప్పుడు దాల్చిన నాతని
తనయుండు మఱి దానిఁ దాల్చు మీఁద
నిప్పాటఁ బాండువంశేశుల వసుమతీ
రాజ్యార్హులగుదురు రాజ్యమునకుఁ
బరువడి మే మింతఁ బాసిన మాపుత్త్ర
పౌత్త్రవర్గంబునుఁ బాయు నింక

ఆటవెలది

నొరులఁ గొలిచి కుడువనోప మే మట్లుగా
కుండ మమ్ముఁ జేయనోపుదేని
పాండురాజు తొంటిభక్తియు నప్పాండు
తనయులందు దయయుఁ దలపకుండు.

(పాండవుల వంశం రాజ్యార్హం అయితే మా కొడుకులు, మనుమలు రాజ్యాధికారానికి దూరమవుతారు. అలా మేము జీవించలేము. పాండురాజు నీ మీద చూపిన భక్తిని, పాండవుల మీద నీకున్న దయను మనస్సులో నిలుపవద్దు.)

No comments: