Thursday, July 20, 2006

1_6_132 కందము పవన్ - వసంత

కందము

వలను గల మంత్రివరులం
బిలిచి పృథానందనులకుఁ బ్రియముగ మీ రి
మ్ముల వారణావతంబును
వెలయఁగఁ బొగడుండు వారు విని తగుల నెడన్.

(మంత్రులను పిలిచి - పాండవులు వినేలా మీరు వారణావతాన్ని పొగడండి.)

No comments: