Wednesday, December 14, 2005

1_4_112 కందము వసు - వసంత

కందము

బలయుతులు నూటయిరువది
నలువురు సుతు లుద్భవిల్లి నానాదేశం
బులకు బతు లైరి మఱి వా
రలలో సంవరణుఁ డఖిల రాజ్యోన్నతుఁడై.

(పుట్టిన కొడుకులలో సంవరణుడు శ్రేష్ఠుడై.)

No comments: