Saturday, September 02, 2006

1_7_144 కందము నచకి - వసంత

కందము

అలయక నిమిత్తజంబగు
నలుకను క్షమియించి శాంతుఁ డగు పురుషుం డి
మ్ముల రక్షింపఁగ నోపునె
పొలుపుగ ధర్మార్థకామములు సమములుగన్.

(ఒక కారణం వల్ల కలిగిన కోపాన్ని తీర్చుకోక సహించే మానవుడు ధర్మార్థకామాలను రక్షించగలడా?)

No comments: