Monday, September 04, 2006

1_7_158 ఉత్పలమాల నచకి - వసంత

ఉత్పలమాల

వీత సమస్త దోషుఁ డయి వేడ్కఁ దపం బొనరించుచున్నవి
ఖ్యాతుఁ బురోహితప్రవరుఁగా వరియించిరి భక్తితో జగ
త్పూతచరిత్రు సాధుజనపూజితు ధార్మికు ధౌమ్యు దేవల
భ్రాతృవరున్ మహాత్ము హితభాషణు భూసురవంశభూషణున్.

(దేవలుడి తోబుట్టువులలో ఉత్తముడైన ధౌమ్యుడిని పాండవులు పురోహితుడిగా స్వీకరించారు.)

No comments: