Monday, September 11, 2006

1_7_163 వచనము నచకి - వసంత

వచనము

అని మాటలాడుచు వచ్చు బ్రాహ్మణులతోడఁ బాండవులు ద్రుపదుపురంబున కరుగు వా రెదుర.

(వారితో పాండవులు ద్రుపదుడి పట్టణానికి వెడుతూ ఎదురుగా.)

No comments: