Monday, September 04, 2006

1_7_156 ఉత్పలమాల నచకి - వసంత

ఉత్పలమాల

మాకు నతి ప్రియుండవు సమస్త విదుండవు చెప్పుమయ్య యీ
లోకములోని వర్తనములుం దగువారి నెఱుంగు దెవ్వనిం
బ్రాకటధర్మతత్త్వవిదు బ్రాహ్మణముఖ్యుఁ బురోహితుండుగాఁ
జేకొనువార మట్టి బుధసేవితుఁ గానఁగ మాకు నెం దగున్.

(మాకు పురోహితుడు కాగల వ్యక్తి మాకు ఎక్కడ లభిస్తాడో చెప్పండి.)

No comments: