Monday, September 11, 2006

1_7_162 కందము నచకి - వసంత

కందము

మీయం దీ కృష్ణు నుదం
సాయతభుజుఁ జూచి తాన హర్షముతోడం
దోయజముఖి వరియించును
మా యెఱిఁగినకార్య మిది సమంజసబుద్ధిన్.

(మీలో నల్లనివాడైన ఇతడిని ద్రౌపది వరిస్తుంది.)

No comments: