Tuesday, June 20, 2006

1_6_102 తరువోజ నచకి - వసంత

తరువోజ

ధరణీశుఁ డుద్యతదండుఁ డై యుచిత దండవిధానంబుఁ దప్పక ధర్మ
చరితులఁగా మహీజనుల రక్షించి సద్వృత్తుఁ డగునది సర్వవర్ణములు
వరుసన తమతమ వర్ణధర్మముల వర్తిల్లుదురు గడవక దండభీతి
నరిమిత్రవర్జితుఁ డై సమబుద్ధి యగు మహీవల్లభు ననుశాసనమున.

(ప్రభువు దండనీతిని అవలంబించి, మంచి ప్రవర్తన కలిగి, స్వపరభేదం లేకుండా సమబుద్ధితో ఉండాలి.)

No comments: