Tuesday, June 20, 2006

1_6_104 కందము నచకి - వసంత

కందము

ధీరమతియుతులతోడ
విచారము సేయునది మును విచారితపూర్వ
ప్రారబ్ధ మైన కార్యము
పారముఁ బొందును విఘాతపదదూరం బై.

(ఏ పనైనా బుద్ధిమంతులతో ముందుగా విచారించి చెయ్యాలి. ముందుగా విచారించి చక్కగా ప్రారంభించిన పని సఫలమౌతుంది.)

No comments: