Monday, June 12, 2006

1_6_69 కందము పవన్ - వసంత

కందము

అతగులచే ద్రుపదుఁ డనవ
హితుఁ డై పట్టువడ నంతహీనుఁడె శౌర్యో
న్నతుఁ డధికధనుర్విద్యా
న్వితుఁడు భవత్సఖుఁ డనంగ వినరొకొ వానిన్.

(బలహీనులకు పట్టుబడటానికి ద్రుపదుడు అంత హీనుడా?)

No comments: