Monday, June 19, 2006

1_6_97 కందము నచకి - వసంత

కందము

యము లమితశౌర్యు లరినృప
యము లమలచరిత్రనిరతు లనఁగా నత్యు
త్తమభక్తి నన్నలకు విన
యము మెఱయుచు నుండి రధికు లై బహుకళలన్.

(నకులసహదేవులు కూడా మంచి పేరు పొందారు.)

No comments: