Tuesday, June 20, 2006

1_6_105 కందము నచకి - వసంత

కందము

జనపాలుఁడు మృదుకర్మం
బున నైనను గ్రూరకర్మమున నైనను నే
ర్పున నుద్ధరించునది ద
న్ననపాయతఁ బొంది చేయునది ధర్మంబుల్.

(మెత్తని పని చేతగానీ, భయంకరమైన పని చేతగానీ రాజు మొదట తనను తాను రక్షించుకోవాలి. తనకు ప్రమాదం లేకుండా చూసుకొని రాజధర్మం నడపాలి.)

No comments: