Wednesday, June 14, 2006

1_6_76 వచనము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

వచనము

ఇట్లు పాంచాలుబాణవృష్టికి నిలుపోపక కురుకుమారులు కుమారశరనిహత సురారికుమారులుంబోలె వెఱచఱిచి పాండవులయొద్దకుం బఱతెంచినం జూచి యర్జునుం డాచార్యధర్మజులకు నమస్కరించి మీరలిందయుండుం డేనీక్షణంబ యప్పాంచాలుం బట్టి తెచ్చెదనని విజృంభించి సంరంభంబున భీమసేనుండు దనకు సేనాగ్రచరుండుగా మాద్రేయులు రథచక్రరక్షకులుగా ద్రుపదరాజవాహినీసముద్రంబు దఱియం జొచ్చిన.

(ద్రుపదుడి ముందు నిలువలేక కౌరవులు పాండవుల దగ్గరకు పరుగెత్తారు. అప్పుడు అర్జునుడు - మీరు ఇక్కడే ఉండండి. ద్రుపదుడిని నేను పట్టి తెస్తాను - అని, భీముడు తన సైన్యానికి ముందు కదలగా, నకులసహదేవులు తన చక్రరక్షకులు కాగా, ద్రుపదుడి సైన్యాన్ని సమీపించాడు.)

No comments: