Thursday, June 22, 2006

1_6_106 కందము నచకి - వసంత

కందము

అమలినమతి నాత్మచ్ఛి
ద్రము లన్యు లెఱుఁగకుండఁ దా నన్య చ్ఛి
ద్రము లిమ్ముగ నెఱుఁగుచు దే
శముఁ గాలము నెఱిఁగి మిత్రసంపన్నుం డై.

(తన లోపాలు ఇతరులకు తెలియనివ్వకుండా, ఇతరుల లోపాలను తాను తెలుసుకుంటూ రాజధర్మం నిర్వర్తించాలి.)

No comments: