Wednesday, June 14, 2006

1_6_79 చంపకమాల విజయ్ - విక్రమాదిత్య

చంపకమాల

అనిలజుఁ డుగ్రుఁ డై ద్రుపదుహస్తిఘటావళి నశ్వసంహతిన్
ఘనరథకోటి భగ్నములుగా సమరంబునఁ జేసి పేదదు
ర్మనుజులఁ జంప నేల యని మానుగ గోపుఁడు గోగణంబులన్
గొనకొని రొప్పునట్టు లధికుం డెగిచెం బృథుదండహస్తుఁ డై.

(భీముడు ద్రుపదుడి గజాశ్వరథసమూహాలను భగ్నం చేశాడు.)

No comments: