Thursday, June 22, 2006

1_6_108 కందము నచకి - వసంత

కందము

అలయక పరాత్మ కృత్యం
బులఁ బతి యెఱుఁగునది దూత ముఖమునఁ బరభూ
ముల వృత్తాంతము లెఱుఁగఁగఁ
బలుమఱుఁ బుచ్చునది వివిధ పాషాండ తతిన్.

(రాజు విసుగులేకుండా తన పనులను గురించి, శత్రువుల పనులను గురించి దూతల ద్వారా తెలుసుకోవాలి.)

No comments: