Sunday, October 16, 2005

1_2_237 వసంతతిలకము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

వసంతతిలకము

వీరావతార సుకవిస్తుత నిత్యధర్మ
ప్రారంభ శిష్టపరిపాలనసక్త రాజా
నారాయణాఖ్య కరుణారసపూర్ణ వీర
శ్రీరమ్య రాజకులశేఖర విష్ణుమూర్తీ.

(రాజకులశేఖరా!)

No comments: