Friday, October 28, 2005

1_3_29 కందము నచకి - విజయ్

కందము

అమిష మని దానిం గొనఁ
గా మది సమకట్టి యొక్కఖగ మాఖగమున్
వ్యోమమునఁ దాఁక దివిసం
గ్రామం బారెంటి కయ్యెఁ గడురభసమునన్.

(దాన్ని మాంసం అనుకొని, ఆ డేగను ఇంకొక డేగ ఆకాశంలో ఎదుర్కొన్నది. ఆ రెండిటికీ యుద్ధం జరిగింది.)

No comments: