Sunday, October 16, 2005

1_2_232 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

అతని నత్యుగ్రానల
పాతోన్ముఖుఁ డైన వానిఁ బడకుండగా నో
హో తక్షక క్రమ్మఱు మని
యాతతభయుఁ గ్రమ్మఱించె నాస్తీకుఁ డెడన్.

(హోమగుండంలో పడటానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆ తక్షకుడిని ఆస్తీకుడు అగ్నిలో పడకుండా మధ్యలోనే మరల్చాడు.)

No comments: