Tuesday, October 04, 2005

1_2_26 కందము కృష్ణ - విజయ్

కందము

అమృతముతో నుద్భవమై
యమరేశ్వరయోగ్యమైన హయరత్నము త
ద్విమలోదధి తీరంబునఁ
గొమరుఁగ నేకతమ యిచ్చఁ గ్రుమ్మరుచున్నన్.

(అమృతంతో పాటు ఉద్భవించిన ఉచ్చైశ్శ్రవం ఆ పాలసముద్రం ఒడ్డున ఒంటరిగా తిరుగుతుండగా.)

No comments: