Thursday, October 06, 2005

1_2_54 చంపకమాల కృష్ణ - విజయ్

చంపకమాల

అమితపరాక్రమంబును రయంబును లావును గల్గు ఖేచరో
త్తముఁడవు పూని నీదయిన దాస్యముఁ బాచికొనంగ నీకుఁ జి
త్తము గలదేని భూరిభుజదర్పము శక్తియు నేర్పడంగ మా
కమృతము దెచ్చి యిమ్మనిన నవ్విహగేంద్రుఁడు సంతసంబునన్.

(అలా అయితే మాకు అమృతాన్ని తెచ్చి ఇమ్మని వారు చెప్పగా గరుడుడు సంతోషంతో.)

No comments: