Monday, February 20, 2006

1_4_202 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

వారల నందఱ రౌద్రా
కారుం డై కసిమసంగి గాంగేయుఁడు దు
ర్వార పటుబాణనిహతిని
వీరాహవరంగమునకు విముఖులఁ జేసెన్.

(భీష్ముడు విజృంభించి వారందరినీ యుద్ధభూమి నుండి వెళ్లగొట్టాడు.)

No comments: