Monday, February 20, 2006

1_4_220 చంపకమాల వసు - విజయ్

చంపకమాల

జననుత సర్వధర్మములు సర్వజగత్పరివర్తనక్రమం
బును మఱి సర్వవంశములుఁ బుట్టిన మార్గము నీవ నిక్కువం
బనఘ యెఱుంగు దున్నతగుణాఢ్యుఁడవున్ భరతాన్వయావలం
బనుఁడవు నీవ నిన్నొకఁడు పంచెదఁ జేయుము మత్ప్రియంబుగన్.

(భరతవంశానికి ఆధారంగా నువ్వే నిలిచి ఉన్నావు. నీకు ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తాను. నా సంతోషం కోసం అది నువ్వు నెరవేర్చాలి.)

No comments: