Sunday, October 09, 2005

1_2_138 కందము కిరణ్ - వంశీ

కందము

ఘోరవ్రతములు సలుపుచు
దారపరిగ్రహము సేయుఁ దా నొల్లక సం
సారపునర్భవభీతి న
పారవ్యామోహపాశబంధచ్యుతుఁడై.

(ఘోరవ్రతాలు చేస్తూ, భార్యను గ్రహించక, పునర్జన్మ భయంతో వ్యామోహాలు విడిచి.)

No comments: