Sunday, October 09, 2005

1_2_143 తేటగీతి కిరణ్ - వంశీ

తేటగీతి

నీవు మా చుట్టమవపోలె నెమ్మితోడ
నవహితుండవై మాపల్కు లాదరించి
తా జరత్కారుఁ గని చెప్పవయ్య వాని
నెఱుఁగుదేని మాపడియెడు నీయవస్థ.

(మా బంధువులా మా మాటలు విన్నావు. ఆ జరత్కారుడు నీకు తెలిస్తే మా అవస్థగురించి అతడికి చెప్పు.)

No comments: