Tuesday, October 04, 2005

1_2_22 మహాస్రగ్ధర శ్రీహరి - విజయ్

మహాస్రగ్ధర

అమరేంద్రారాతు లిట్లాహవముఖమున నేయంగఁ దత్తీక్ష్ణబాణౌ
ఘము ఘోరంబై సురానీకము పయిఁ బెలుచం గప్పినం జూచి దైత్యో
త్తములం గోదండ చక్రోద్యతభుజులు మహాదారుణుల్ వీరలక్ష్మీ
రమణుల్ దుర్వారవాత్యారమున నరనారాయణుల్ దాఁకి రల్కన్.

(రాక్షసులు ఇలా బాణాలు ప్రయోగించటం చూసి గాండీవంతో నరుడు, చక్రంతో నారాయణుడు అసురులను పెనుగాలి వేగంతో ముట్టడించారు.)

No comments: