Monday, February 13, 2006

1_4_145 చంపకమాల విజయ్ - విక్రమాదిత్య

చంపకమాల

కని వనకన్యయో దనుజకన్యకయో భుజగేంద్రకన్యయో
యనిమిషకన్యయో యిది వియచ్చరకన్యకయో యపూర్వ మీ
వనమున కిట్టు లేకతమ వచ్చునె మానవకన్య యంచు న
య్యనఘుఁడు దానిఁ జిత్తమున నాదట వోవక చూచెఁ బ్రీతితోన్.

(శంతనుడు - ఈమె మానవకన్య అయితే అడవిలో ఇలా ఒంటరిగా వస్తుందా - అనుకుంటూ ఆమెను ఆసక్తితో చూశాడు.)

No comments: