Sunday, February 19, 2006

1_4_188 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

అని సభాసదులకెల్ల రోమహర్షణంబుగా సత్యవ్రతుండయిన దేవవ్రతుండు పలికిన వెండియు దాశరాజిట్లనియె.

(అని సభలోని ధర్మజ్ఞులకు గగుర్పాటు కలిగేలా దేవవ్రతుడు మాట్లాడగా దాశరాజు ఇంకా ఇలా అన్నాడు.)

No comments: