Sunday, February 19, 2006

1_4_190 కందము పవన్ - వసంత

కందము

ధృతిఁ బూని బ్రహ్మచర్య
వ్రత మున్నతిఁ దాల్చితిని ధ్రువంబుగ ననప
త్యత యైనను లోకము లా
యతిఁ బెక్కులు గలవు నాకు ననుభావ్యము లై.

(అప్పుడు దేవవ్రతుడు - స్థిరమైన బుద్ధితో బ్రహ్మచర్యవ్రతాన్ని నిశ్చింతగా స్వీకరిస్తున్నాను - అన్నాడు.)

No comments: