Thursday, March 23, 2006

1_5_40 కందము పవన్ - వసంత

కందము

శరనిధి పరివృత విశ్వం
భరఁ గల భూపతులు పాండుపతికృతమునఁ గిం
కరు లై ప్రతిసమకల్పిత
కరు లై రది మొదలుగాఁగఁ గౌరవ్యులకున్.

(అప్పటి నుండి వారు కురువంశరాజులకు ప్రతి సంవత్సరం కప్పం చెల్లించేవారు.)

No comments: