Friday, March 24, 2006

1_5_43 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

మఱియు నప్పాండురాజు వినయవిధేయత్వంబున ధృతరాష్ట్రునకు నభిమతకార్యకరణంబున బాంధవులకు ననుకూలత్వంబున సుహృజ్జనులకుఁ బరిశ్రమజ్ఞానంబున విద్వాంసులకుఁ గారుణ్యదానంబున ననాథులకు నభయంకరత్వంబున మహీప్రజలకు సంతోషంబు సేయుచు.

(పాండురాజు ప్రజలందరికీ సంతోషాన్ని కలిగిస్తూ.)

No comments: