Wednesday, March 29, 2006

1_5_67 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

అది కారణంబుగా నేమును బ్రహ్మలోకంబునకుం బోయెద మనిన నమ్మునుల పిఱుంద భార్యాద్వయసహితుండై సమవిషమప్రదేశంబులం జనుచున్న య ప్పాండురాజుం జూచి ఋషు లి ట్లనిరి.

(పాండురాజు కూడా తన భార్యలతో పాటు మునులను అనుసరించి మిట్టపల్లాలతో ఉన్న ఆ దారిలో బయలుదేరాడు.)

No comments: