Monday, March 27, 2006

1_5_58 కందము పవన్ - వసంత

కందము

ఎట్టి విశిష్టకులంబునఁ
బుట్టియు సదసద్వివేకములు గల్గియు మున్
గట్టిన కర్మఫలంబులు
నెట్టన భోగింపకుండ నేర్తురె మనుజుల్.

(మానవులు కర్మఫలం అనుభవింపక తప్పదు.)

No comments: