Wednesday, March 29, 2006

1_5_68 కందము పవన్ - వసంత

కందము

వీర లతి లలిత మృదులా
కారలు గిరివిషమ గహనగహ్వరముల రా
నేరరు గావున నిట చను
దేరక మీ రుండు డివియు దేవపథంబుల్.

(మునులు వారిని చూసి ఇలా అన్నారు - మీరు ఆగండి. ఇవి దేవమార్గాలు.)

No comments: