Wednesday, March 29, 2006

1_5_66 కందము పవన్ - వసంత

కందము

అమవస గావున నేఁ డ
క్కమలజుఁ గొలువఁగ మహర్షిగణములు పితృసం
ఘములును బోదురు బ్రహ్మాం
డమునం గలవార లం దొడంగూడంగన్.

(ఈ రోజు అమావాస్య. అందువల్ల బ్రహ్మదేవుడిని సేవించటానికి అందరూ బ్రహ్మలోకానికి పోతారు.)

No comments: