Tuesday, March 28, 2006

1_5_65 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

ఇట్లు శతశృంగంబున నుత్తర భాగంబునందుఁ దపంబు సేయుచు బ్రహ్మఋషి సమానుం డై దివ్యవిమానంబు లెక్కి వచ్చుచుం బోవుచున్న దేవగణంబుల చేత సంకీర్ణం బైన స్వర్గమార్గంబున నుత్తరాభిముఖు లై యూర్ధ్వలోకంబున కనాయాసంబున నరిగెడు మునిసహస్రంబుం జూచి మీర లెందులకుఁ బోయెద రని యడిగిన నప్పాండురాజునకు వార లి ట్లనిరి.

(ఉత్తరదిక్కుగా స్వర్గానికి పోతున్న మునులను పాండురాజు చూసి - మీరు ఎక్కడికి పోతున్నారు - అని అడిగాడు. వారు ఇలా అన్నారు.)

No comments: