Thursday, November 10, 2005

1_4_15 కందము హర్ష - వసంత

కందము

అమరపతి ఖాండవమునకు
రమణను వైశ్రవణు చైత్రరథమునకు సమా
నముగా దీనిని భూభా
గమునను రచియించె నొక్కొ కమలజుఁడు దయన్.

(అందంలో ఇంద్రుడి ఖాండవవనానికీ, కుబేరుడి చైత్రరథవనానికీ సమానంగా ఉండేలా బ్రహ్మ ఈ వనాన్ని నిర్మించాడేమో.)

No comments: