Wednesday, November 23, 2005

1_4_80 చంపకమాల వోలం - వసంత

చంపకమాల

విమలయశోనిధీ పురుషవృత్త మెఱుంగుచునుండుఁ జూవె వే
దములును బంచభూతములు ధర్మువు సంధ్యలు నంతరాత్మయున్
యముఁడును జంద్రసూర్యులు నహంబును రాత్రియు నన్మహాపదా
ర్థము లివి యుండఁగా నరుఁడు దక్కొననేర్చునే తన్ను మ్రుచ్చిలన్.

( పంచభూతాలు మొదలైన కొన్ని మహాపదార్థాలు మనుషుల ప్రవర్తనను ఎప్పుడూ గమనిస్తూనే ఉంటాయి. అవి ఉండగా మనిషి తనను తాను వంచించుకోగలడా? )

No comments: