Friday, November 18, 2005

1_4_62 తేటగీతి వోలం - వసంత

తేటగీతి

తల్లి నీకులగోత్ర సౌందర్యములకుఁ
దగినపతిఁ గంటి దానికిఁ దగఁగ గర్భ
మయ్యె నీదుగర్భమున వాఁ డఖిలభువన
వనమహనీయుఁ డగు చక్రవర్తి సుమ్ము.

(తల్లీ, నీకు తగిన భర్తను పొందావు. అందుకు తగినట్లు గర్భం కూడా ధరించావు. నీ పుత్రుడు భూమినంతా పరిపాలించగల చక్రవర్తి అవుతాడు.)

No comments: